Els documents d'informació són aquells documents que l'empresa titular té el deure d'entregar a tots els contractistes i subcontractistes que accedeixin a les seves instal·lacions. 


Com crear un document d'informació?


Per crear un document d'informació hauràs d'accedir al següent apartat:


Configuració   -->  Dades generals   -->   Definició Documents


Un cop hagis accedit, hauràs de fer clic a la icona  


Un cop aquí hauràs d'omplir els diferents apartats, en "Tipus" haureu d'indicar d'informació. En l'apartat categoria hauràs de tenir en compte amb quina carpeta hauràs d'incloure el document.

La plataforma requereix que els documents estiguin organitzats en carpetes. Per defecte, la plataforma té creades les següents carpetes:

  1. Documents per tornar emplenats, signats i segellats: Carpeta destinada a tots aquells documents que volem que l'empresa contractista o treballadors de la mateixa retornin omplerts o firmats.
  2. Avaluació de riscos: Carpeta destinada a proporcionar als contractistes i subcontractistes les normes de seguretat.
  3. Normes de seguretat i salut: Carpeta destinada a proporcionar als contractistes i subcontractistes les normes de seguretat de les instal·lacions. 
  4. Plans d'emergència: Carpeta amb la qual es recolliran tots els plans d'emergència i avaluació a les instal·lacions de l'empresa titular.
  5. Polítiques: Carpeta en la qual s'inclouran les polítiques de l'empresa titular. 
  6. Procediments: Carpeta per agrupar tots els procediments que les empreses contractistes i subcontractistes hauran de seguir a les instal·lacions de l'empresa titular.

En el moment de crear el nou document d'informació no és necessari adjuntar el fitxer. Aquest s'adjuntarà posteriorment.


Un cop creat el nou document d'informació, hauràs d'accedir al següent apartat per adjuntar el fitxer que es posarà a disposició de contractistes i subcontractistes.


Configuració   -->    Dades generals     -->  Càrrega de documents informació


Aquí hauràs d'obrir la carpeta que has indicat en crear el document, a l'apartat categoria.

Un cop oberta la carpeta, visualitzaràs el nou document creat. Hauràs d'accedir amb la icona  

Per adjuntar el document que desitgis posar a disposició dels contractistes i subcontractistes.L'últim pas és parametritzar el nou document creat.